Γ. Κ. Στεφανάκης, Ενώπιον αδιεξόδου

Εστία, 8 Απριλίου 2015

stefanakisΙ. Κεντρικός προεκλογικός στόχος ὑπῆρξε ἡ σημαντική ἀπομείωση τοῦ δημοσίου χρέους. Ἐξηγοῦσαν οἱ, τότε, ἐπίδοξοι κυβερνῆτες πώς ἡ Εὐρώπη ἀδυνατεῖ ν’ ἀγνοήσει τήν ἑλληνική λαϊκή ἐτυμηγορία. Ἡ προεκλογική αἰσιοδοξία
ἐξῆπτε τήν φαντασία.

Ἀναδεικνύονταν, ἔτσι, καί τό ἐργαλεῖο μείωσης. Ἦταν τά ὁμόλογα χωρίς ἡμερομηνία λήξης. Ἄρα καί χωρίς ὑποχρέωση ἐξόφλησης. Ἐπί χάρτου ἡ Ἑλλάς
ἐγκατέλειπε τό χρέος στούς ἑταίρους της (!).

Ἀσύλληπτο ὑπῆρξε τό κλίμα τοῦ προεκλογικοῦ ὀπτασιασμοῦ. Δήλωνε ὁ Σύριζα ὅτι δέν ἐπιθυμοῦσε τίς ληξιπρόθεσμες δόσεις τῆς βοήθειας. Ἐξηγοῦσε ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔζησε ἐπί χρόνια ὡς ναρκομανής ἐξηρτημένος ἀπό τήν «δόση» του, δηλαδή ἀπό τίς δόσεις τῆς «τρόϊκα». Ὑποστήριζε, ὁ Σύριζα, ἀδιάλλακτη ἄρνηση τῆς συμφωνημένης βοήθειας. Ἔλεγε
ὅτι θά συζητοῦσε μέ τούς ἑταίρους ἀποκλειστικά πλαίσιο νέας συμφωνίας (!!!). Χαρακτηριστικό τοῦ κλίματος εἶναι το συμβάν μέ τόν κ. Dijsselbloem. Ἦλθε ἀμέσως μετεκλογικά. Τήν δήλωσή του ὅτι χωρίς τήρηση συμφωνημένων δεν ὑπάρχει βοήθεια λοιδορήσαμε ὡς «οὐάου» (!).

ΙΙ. Ἡ προσγείωση ὑπῆρξε συγκλονιστική. Οἱ ἑταῖροι ἐπέμειναν στήν φύση τῆς συμφωνίας. Στό ὅτι, δηλαδή, αὐτή ἀποτελεῖ πρόγραμμα παραγωγικῆς ἀνασυγκρότησης. Ἐπέμειναν ὅτι τέτοια συμφωνία ἐξυγίανε: Ἰρλανδία, Πορτογαλία καί Κύπρο. Ὅτι ἡ ἐξυγίανση κατοχυρώνει (καί) τό λαβεῖν τους. Ἀσφαλῶς θά
μέτρησαν τό 36% τοῦ Σύριζα. Ταυτόχρονα, ὅμως, καί τό 64% πού δέν τόν ψήφισε (!). Λάβροι ἐναντίον μας εἶναι οἱ μικροί, Φινλανδοί, Λεττονοί κ.ἄ. Αὐτοί, κυρίως, προβάλλουν τήν ἔλλειψη ἀτυχήματος, ἄρα τήν σπάταλή μας.

Τελικῶς τό χρέος δέν μειώθηκε. Νέα συμφωνία δέν συνήφθη. Μόνη νομιμοποιητική βάση βοήθειας παραμένει το ἀρχικό «Μνημόνιο Κατανόησης». Αὐτή εἶναι ἡ οὐσία τῶν συμφωνηθέντων τῆς 20.2.15.

ΙΙΙ. Ἐξωτερικῶς πλήρης εἶναι ἡ μεταστροφή. Ἡ ἄρνηση εἴσπραξης τῆς βοήθειας ἔχει ὑποκατασταθεῖ ἀπό ἱκεσία καταβολῆς. Ἀλλ’ οἱ «θεσμοί» (ὅπως ἀποκαλεῖται ἡ «Τρόϊκα») θέλουν ν’ ἀξιολογήσουν τίς ἑλληνικές ἐπιδόσεις. Νά βεβαιωθοῦν, δηλαδή, ὅτι τά συμφωνηθέντα ἐκτελοῦνται. Στό ἐσωτερικό τοῦ Σύριζα ἐπικρατεῖ ἀταξία. Ἀντιφατικές δηλώσεις ἀκούγονται καθημερινά. Ἕνας ὑπουργός ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ Κυβέρνηση εἶναι σέ ταξικό πόλεμο μέ τούς δανειστές». Ἄλλος
«ἀγανακτισμένος» δηλώνει ὅτι πρέπει ν’ ἀποπληρώσουμε τούς πιστωτές «μέ ἀέρα»(!) Τρίτος, κοινοβουλευτικός παράγων, τάσσεται ὑπέρ διεξαγωγῆς δημοψηφίσματος.

Ἀνακινήθηκε (καί) τό ζήτημα τῶν γερμανικῶν ἐπανορθώσεων. Ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός διακήρυξε –τηλεοπτικῶς– ἑτοιμότητα πρός κατάσχεση γερμανικῆς περιουσίας. Ὁ πρωθυπουργός μέ αἴτημα ἱκετευτικό πρός κ. Merkel (δημοσιευμένο στούς Financial Times) μετέβη στό Βερολίνο. Ἐκεῖ, ἐνώπιον τῆς διεθνοῦς γνώμης, ἐξήγησε τηλεοπτικά, πλάϊ στήν κ. Merkel, ὅτι τό ζήτημα εἶναι ἠθικό. Ὅτι δέν ζητᾶ χρήματα. Ὅτι οὐδείς ὑπουργός θέλει νά στραφεῖ κατά τῆς Γερμανίας. Ἤ, πάντως, ἀκουσθεῖσα στήν Ἑλλάδα ὑπουργική δήλωση ἐξηφανίσθη ἱεραρχικῶς.

IV. Οἱ νέοι κυβερνῆτες ἔχουν αἰχμαλωτισθεῖ στά στερεότυπά τους. Στερούμενοι ἐμπειρίας, δηλαδή πολιτικῶν παραστάσεων, πίστεψαν ὅτι ἡ Εὐρωζώνη δέν θά ἀπομακρύνει τήν Ἑλλάδα. Ἔτσι θεώρησαν ὅτι κλείνει τό ζήτημα. Ὅ,τι διέφυγε τῆς ὀπτικῆς τους εἶναι ὅ,τι συμβαίνει. Ὅτι, δηλαδή, οὐδείς ζητᾶ ἀπό τήν Ἑλλάδα νά φύγει ἀπ’ ὁπουδήποτε. Ἀλλά καί οὐδείς χρηματοδοτεῖ τίς κυβερνητικές ἐπιλογές.
Ἔτσι ἡ Ἑλλάς παραμένει –τυπικά– ὅπου εἶναι. Καί λιώνει στα πόδια της, ἐλλείψει χρημάτων.

Ἡ στάγδην καί κοστοβόρα ρευστότης μέσω E.L.A. δεν λύει τό πρόβλημα. Παιδαριώδης ὑπῆρξε ἡ συμπεριφορά μας. Δεχθήκαμε ἐπί τῆς οὐσίας τίς ἀξιώσεις τῶν Εὐρωπαίων. Ἐν τούτοις, χάριν προσχημάτων, φραστικά ἀντιπαρατιθέμε-
θα. Αὐτό, χωρίς ἐξασφάλιση ἄλλων πηγῶν χρηματοδότησης. Ἔτσι, στεγνώσαμε τήν «ἀγορά». Γυρίσαμε, ἐξ ἀπρονοησίας, ὅλους τούς δεῖκτες στό μεῖον. Τό οἰκονομικό ξεχαρβάλωμα εἶναι, πλέον, δυσχερέστατα ἀνορθώσιμο. Ἔχουμε δύο οὐσιαστικά χρεωκοπίες ἐντός πενταετίας (!!!).

V. Ἡ ἐσωτερική ἐπιδείνωση εἶναι ραγδαία. Ἡ ἐξασφάλιση ρευστότητας πρός καταβολή συντάξεων ἀποτελεῖ εἴδηση (!). Ἐμπνευστής τῆς πολιτικῆς ἄρνησης τῶν δόσεων τῆς βοήθειας ζήτησε ἄμεση συνάντηση μέ τήν κ. Lagarde μέσα στό τριήμερο τοῦ καθολικοῦ Πάσχα. Ὅμως ἀναβολή πληρωμῆς δέν μᾶς δόθηκε (!).

VI. Ἡ τυποποίηση τοῦ ἀδιεξόδου ἐπῆλθε ἀπό ἐκεῖ ὅπου δέν ὑπάρχουν συνομιλητές. Ἐπῆλθε στίς ἀγορές. Ἡ Fitch (27.3.) ὑποβάθμισε τήν φερεγγυότητα τῆς χώρας καί τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος σέ c.c.c. Ἐνταχθήκαμε, δηλαδή, σέ κατηγορία διεθνοῦς ἀνυποληψίας. Ἄρα ἐξωσθήκαμε ἀπό τον χῶρο τῶν συναλλαγῶν. Ἡ Ἑλλάς ἔμεινε χωρίς πιστώσεις (!). Αὐτό, ὑπό διεθνεῖς συνθῆκες πιστωτικῆς οἰκονομίας (!).

Pages: 1 2

You may also like...